Description Description Description Description Description Description Description Description Description Description ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဆို ့ ကရင္တိုင္ရင္သား နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသား ေသြးခ်င္းတို ့

2012/09/07

တိုင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ႀကီးမ်ား သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကို တင္ျပမယ့္ အခ်က္အလက္ ေဆြးေႏြးပြဲ

0 件のコメント:

コメントを投稿