Description Description Description Description Description Description Description Description Description Description ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဆို ့ ကရင္တိုင္ရင္သား နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသား ေသြးခ်င္းတို ့

2012/09/29

ႏိုင္ငံေရး ျပသနာမ်ားကို ေဆြးေႏြးေျဖရွင္း ႏိုင္ရင္း ကိစၥ ပန္ၾကားျခင္း   Doc1 dde

0 件のコメント:

コメントを投稿