Description Description Description Description Description Description Description Description Description Description ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဆို ့ ကရင္တိုင္ရင္သား နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသား ေသြးခ်င္းတို ့

2012/05/12

ကလိုထူးေဘာ ကရင္ အစည္းအရံုး ထုတ္ျပန္ခ်က္ ၃/၂၀၁၂

 photo

0 件のコメント:

コメントを投稿