Description Description Description Description Description Description Description Description Description Description ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဆို ့ ကရင္တိုင္ရင္သား နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသား ေသြးခ်င္းတို ့

2012/05/13

ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေကာင္စီ အထူးအစည္းေ၀း၏ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္။ UNFC_Statement__May2012__Bur

0 件のコメント:

コメントを投稿