Description Description Description Description Description Description Description Description Description Description ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဆို ့ ကရင္တိုင္ရင္သား နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသား ေသြးခ်င္းတို ့

2012/03/30


ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာတြင္ေၾကာ္ညာခဲ့သည့္ စကၤၤာပူႏိုင္ငံကဲ့သို႕ေခတ္မွီျမိဳ႕ျဖစ္လာေတာ့မယ္ဆိုတဲ့ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင့္ ဧျပီ(၂)ရက္မွစရ်္ တရက္လ်င္လွ်ပ္စစ္မီး(၆)နာရီ အလွည့္က်ေပးမည္။


သမၼတၾကီး ဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕အား စကၤာပူ ႏိုင္ငံအတိုင္း ေခတ္မွီဖြံ႕ျဖိဳး တိုးတက္ ေစရန္ စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲေၾကာင္း ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ားတြင္ အက်ယ္တဝင့္ ေဖၚျပျပီး ေၾကြးေၾကာ္ ခဲ့ေသာ္လည္း ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲအျပီး ေနာက္ရက္ ဧျပီလ (၂)ရက္မွ စတင္ကာ လွ်ပ္စီမီး တရက္လ်င္ (၆)နာရီသာ ေပးေဝေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕အား ဇံု A, B, C ဇံု(၃)ခု ခြဲျပီး အလွည့္က် ေပးျပီး VIP ရပ္ကြက္ အိမ္ရာမ်ား၊ လံုျခံဳေရး ဆိုင္ရာေနရာမ်ား၊ ေဆးရံုမ်ား၊ သံရံုးမ်ား၊ပုဂၢလိက ဘဏ္မ်ားကို ေတာ့ ၂၄ နာရီ မီးေပးမည္ဟု သိရသည္။
ဧၿပီ ၂ ရက္ေန႔မွစ အလွည့္က်မီးေပးစနစ္ႏွင့္ ေတြ႔ျမင္ရေတာ့မယ့္ ရန္ကုန္ညမ်ား
Photo by - Movie Crazies
ေနျပည္ေတာ္မွာေတာ့ လမ္းမီးမ်ားကို ၂၄ နာရီ ထိန္ထိန္ျငီးေအာင္ ထြန္းထားျပီး မႏၱေလး၊ မိထၳီလာႏွင့္ ျမန္ႏိုင္ငံ အႏွံအျပား မွာျမိဳ႕မ်ားတြင္ တရက္လ်င္ လွ်ပ္စစ္မီး (၃)နာရီေတာင္ ရက္ျခား ရေနသည္ ၾကားသိရသည္။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံမွ ထြက္ရွိတဲ့ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ အားလံုးနီးပါးကို တရုပ္ႏွင့္ ထိုင္းသို႕တင္ပို႕ေရာင္းရာမ ွရရွိေသာ ေဒၚဘီလ်ံခ်ီသည့္ ေငြမ်ား စာရင္းမရွိ ေပ်ာက္ဆံုးေနသည့္ အျပင္ ျပည္ပ အေၾကြးဆပ္ရန္ ေဒၚဘီလ်ံ ေပါင္းမ်ားစြာ အေၾကြးတင္ ေနမႈမ်ားကို ျပည္သူမ်ားအၾကား  ေျပာဆို ေဆြးေႏြး လာၾကသည္ဟု သိရွိသည္။
မႏၱေလးတိုင္း၊ အမရပူျမိဳ႕နယ္ လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာရံုးမွ ရပ္ကြက္အတြင္းရွိ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအား လွ်ပ္စစ္ အသံုးမျပဳရန္ အခ်ိန္ဇယား ထုတ္ျပီးစာျဖင့္ တားျမစ္။
Copy from - komoethee

0 件のコメント:

コメントを投稿