Description Description Description Description Description Description Description Description Description Description ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဆို ့ ကရင္တိုင္ရင္သား နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသား ေသြးခ်င္းတို ့

2012/10/05

ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ေထာက္ပံ့ကူညီမွဳေပးေနေသာ အဖြဲ ့အစည္းမ်ားသည္ ကရင္တုိင္းရင္းသားတုိ ့၏ စည္းလုံးညီညြတ္ေရးကုိ မျဖိဳခြဲ သင့္

European Karen Network Statement in Burmese 4Oct 2012

0 件のコメント:

コメントを投稿