Description Description Description Description Description Description Description Description Description Description ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဆို ့ ကရင္တိုင္ရင္သား နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသား ေသြးခ်င္းတို ့

2012/10/26

ကရင္ျပည္နယ္ေဒသတြင္းကူညီေထာက္ပ့ံေရးဂ်ပန္NGOအဖဲြ႕ ၾကီးျဖစ္ေသာ JAPAN PLATFORMနွင့္ဂ်ပန္နိဳင္ငံအေျခစိုုက္ ကရင္အမ်ိဳးသားအဖဲြ႕ မ်ားေဆြးေႏြး


ဂ်ပန္နိဳင္ငံတိုုက်ိဳျမိဳ႕ တြင္ဂ်ပန္အစိုုးရမွဂ်ပန္ NPO (NON PROFIT ORGANIZATION )JAPAN PLATFORM အဖဲြ႕ ၾကီးအားတိုုင္းရင္း သားေဒသမ်ားသိုု႕သြားေရာက္ကုုညီေထာက္ပ့ံအေထာက္အကုူျပဳရန္
တိုုက္တြန္းေထာက္ပ့ံထားပါသည္။၎အဖဲြ႕ ၾကီးတြင္ပါဝင္ေသာအဖဲြ႕ မ်ားသည္တိုုက်ိဳျမိဳ႕ အေျခစိုုက္ကရင္အမ်ိဳးသားအဖဲြ႕မ်ားျဖစ္ေသာ ကရင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ ခ်ဴပ္ KAREN NATIONAL LEAGUE JAPAN-KNL ,KAREN NATIONAL FOUNDATION JAPAN -KNF မွတာဝန္ခံမ်ားျဖစ္ေသာေစာေက်ာ္ထင္ထူး၊ေစာဘလွသိန္း၊ ေနာ္လွဥမၼာဝင္း၊ KAREN NATIONAL UNION KNU-JAPAN ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုုံးဂ်ပန္႒ာနခဲြတာဝန္ခံ မ်ားျဖစ္ေသာ ေစာမ်ိဳးခိုုင္ရွင္း၊ ကိုုမိုုးမင္းသူ နွင့္ျပည္ပေရာက္ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ား အဖဲြ႕ အစည္းျဖစ္ေသာ OVERSEA KAREN ORGANIZATION-JAPAN OKOJ မွတာဝန္ခံေစာဒယ္နီယယ္လင္းစိန္တိုု႕ မွလက္ရွိ ကရင္ျပည္နယ္အေျခအေန ၊ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ားအေျခအေန၊ ေဒသတြင္းအေျခအေန၊ ဒုုကၡသည္မ်ားေနရာျပန္လည္ခ်ထားေရး ၊ေက်းရြာမ်ားျပန္လည္ထူေထာင္ေရးနွင့္  ကရင္ျပည္သူမ်ား အားေထာက္ပ့ံေရး အစီအစဥ္မ်ားနွင့္ပတ္သက္ျပီး အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးရွင္းလင္းပဲြ တရပ္ကိုု 13-10-2012 တြင္ 2 နာရီေက်ာ္ၾကာျပဳလုုပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုုပါအဖဲြ႕ အစည္းမ်ားသည္ယခုု ေအာက္တိုုဘာလ 25 ရက္စတင္၍သက္ဆိုုင္ရာ တာဝန္က်ေသာေနရာေဒသ မ်ားသိုု႕စတင္သြားေရာက္မည္ျဖစ္သည္။
NPO JAPAN PLATFORM ၏ ေျခလွမ္းအစသည္ကရင္ျပည္နယ္သိုု႕ စတင္ဝင္ေရာက္ေထာက္ပ့ံကူညီေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုုျပည္တြင္းသက္ဆိုုင္ေသာအဖဲြ႕ အစည္းမ်ားနွင့္ ညွိနႈိင္းျပီး လက္တဲြၿပီး အဆင့္ဆင့္ျပဳလုုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္ NPO JAPAN သည္ JAPAN NGOအဖဲြ႕ ေပါင္း(25) ခုုနွင့္ဖဲြ႕ထားေသာအဖဲြ႕ ႀကီးျဖစ္သည္။သတင္းေပးပို့သူ. ေစာကစ္စင္ဂ်ာ

0 件のコメント:

コメントを投稿