Description Description Description Description Description Description Description Description Description Description ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဆို ့ ကရင္တိုင္ရင္သား နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသား ေသြးခ်င္းတို ့

2012/02/07

KNU ႏွင့္ သိန္းစိန္ အစုိးရ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေနာက္တစ္ႀကိမ္ေတြ ့ဘုိ ့မန္းေရာဘတ္ ဘဇန္ ၏သေဘာထား
 
Mahn_Robert_BaZan_letter_to_KNU-3

0 件のコメント:

コメントを投稿