Description Description Description Description Description Description Description Description Description Description ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဆို ့ ကရင္တိုင္ရင္သား နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသား ေသြးခ်င္းတို ့

2012/02/23

အပစ္အခတ္ရပ္စဲျခင္းသည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးမဟုတ္ - ခုိင္ျမဲေသာျငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိႏိုင္ရာ အေျခခံအက်ဆုံးေသာ အဆင့္မ်ားကုိ ကရင္အမ်ိဴးသားအစည္းအရုံး ထုတ္ေဖၚေႀကျငာ

 KNU_PR_Final__Burmese

0 件のコメント:

コメントを投稿